ÁSZF

<p><strong>1. Hatály:</strong> Az általános szállítási és üzleti feltételek a BG-Graspointner-Kft., a továbbiakban a "Szállító" és a mindenkori üzleti Vevő, a továbbiakban a "Vevő" között megkötött minden értékesítési ügyletre és vállalkozási szerződésre, valamint az azokkal összefüggő szállításokra és utánszállításokra vonatkoznak. A megbízás feladásával az alábbi rendelkezések a "Vevő" részéről elfogadottnak minősülnek. A jelen szállítási és üzleti feltételektől való eltérések csak akkor joghatályosak, ha azokat a Szállító írásban adott nyilatkozatával visszaigazolja. Vevő beszerzési feltételei még akkor sem érvényesek, ha a Szállító azokat nem utasította vissza.<br> </p><p><strong>2. Ajánlatok és szerződéskötés:</strong> A katalógusokban, árlistákban és egyéb nyomtatványokban feltüntetett összes adatot, például méreteket, súlyokat, ábrákat, leírásokat, vázlatokat, rajzokat, illetve az árlistát a lehető legjobb tudásunk szerint tüntettük fel. Az árlistában megadott valamennyi ár tájékoztató jellegű, azok nem minősülnek ajánlatnak. Valamely költséghányad változása a Szállítót megfelelő árkorrekcióra jogosítja fel. A szerződés csak a Szállító által történő rendelésigazolással jön létre.</p><p> </p><p><strong>3. Árak és elszámolás:</strong> Az árlistában feltüntetett árak és az elszámolóárak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az elszámolás alapját a tényleges szállítás vagy szolgáltatás méretei és mennyiségei képezik. Amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg, az ajánlatokban és prospektusokban szereplő árak feladási gyártelepen, tehergépkocsira rakva értendők. Ha a címzetthez való kézbesítéssel történő szállításról szól a megállapodás, akkor a fuvarköltség külön kerül leszámlázásra. Az ajánlat egészétől eltérő megrendelés esetén a Szállító fenntartja a jogot a megfelelő ármódosításra. Vevő köteles megtéríteni a szerződés megkötése után felmerült többletszolgáltatásokat, amelyeket a megrendelő utólagos kívánságai vagy a szerződés végrehajtása során szükségessé váló módosítások eredményeként kell elvégezni.</p><p> </p><p><strong>4. Szállítás:</strong> A Szállító az általa megadott, illetve vállalt szállítási határidőket lehetőség szerint köteles betartani. Amennyiben ez mégsem lehetséges, úgy a Vevő, méltányos póthatáridő kitűzése után jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő lemond a szállítási késedelem jogcímén támasztandó kártérítési igény érvényesítéséről. A Vevő átvételi késedelme esetén a Szállítónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére betárolni, az árut leszámlázni, és fizetését megállapodás szerint esedékessé tenni, vagy pedig a szerződéstől elállni, és az árut más módon értékesíteni. A megállapodás szerinti szállítási határidők nem kötik a Szállítót sztrájkok vagy a Szállító üzemében vagy egy a Szállító részére munkát végző üzemben fellépő munkáskizárás, energiahiány, közlekedési zavarok, hatósági rendelkezések és a saját beszállítói határidőinek be nem tartása esetén, amennyiben ezek a körülmények a Szállító részére előre nem láthatók vagy elkerülhetetlenek voltak, valamint vis major eseteiben. Ilyen esetekben a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és sem kártérítés, sem kötbér nem követelhető. Amennyiben a fenti körülmények következtében a szállítás vagy teljesítés lehetetlenné válik, úgy a Szállító mentesül a szállítási, illetve teljesítési kötelezettség alól. A rendeltetési helyig érvényes szállítások a szállító részéről végzendő kirakás nélkül értendők. Az áru kirakására a Vevő által rendelkezésre bocsátandó munkaeszközökkel és munkaerővel haladéktalanul sort kell keríteni.</p><p> </p><p><strong>5. Raklapok – raklapok visszaszállítása:</strong> Termékeink többsége csak raklapon szállítható. A Vevő egyetértését nyilvánítja azzal kapcsolatban, hogy az EURO-raklapok az árlistában megadott áron leszámlázásra és kifizetésre kerülnek. Az EURO-raklapok árát - négy héten belüli - kifogástalan állapotban történő visszaküldés esetén a Vevő részére jóváírjuk. A raklap használatért díjat számítunk fel. Az egyutas palettákért (amelyek ilyen jelzéssel vannak ellátva) visszaküldés esetén sem jár visszatérítés.</p><p> </p><p><strong>6. Visszáruk és azok visszatérítése:</strong> Az általunk szállított árukat csak kifogástalan állapotban, írásbeli jóváhagyásunk után, bérmentesített visszaküldés esetén vesszük vissza. A visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. A visszavett árukat 15% kezelési díj levonásával írjuk jóvá. Az egyedileg gyártott termékek visszavétele nem lehetséges.</p><p> </p><p><strong>7. A megrendelés sztornírozása:</strong> Amennyiben a Vevő teljes egészében vagy akár csak részlegesen eláll a megkötött szerződéstől, 20% sztornírozási díj érvényes. Legyártás után a sztornírozás kizárt.</p><p> </p><p><strong>8. Fizetések:</strong> A fizetések a számla kézhezvétele után azonnal, levonás nélkül esedékesek. Változtatásokat csak akkor ismerünk el, ha azokat a Szállító írásban igazolta. A részszállításokat azonnal leszámlázzuk. Ily módon ezek fizetése a teljes szállítás befejezésétől függetlenül esedékes. Mindaddig, amíg régebbi esedékességű számlák hátralékban vannak, az összes kifizetést ezek teljesítésére számítjuk be. A fizetéseket először a felgyülemlett kamatok, költségek és díjak, majd pedig a tőke törlesztésére számítjuk be. Fizetési ráfordítások Szállítóra nézve nem jelentenek kötelezettséget.<br><br>Amennyiben a Vevő pénzügyi helyzete véleményünk szerint kedvezőtlenül alakul, úgy a Szállító jogosult:<br><br>a) saját kötelezettsége teljesítését a hátralékos fizetés rendezéséig elhalasztani;<br><br>b) a szállítási határidő meghosszabbítását igénybe venni;<br><br>c) a fizetési esedékesség idejétől az érvényes banki kamatot, valamint a fizetési felszólítások következtében keletkezett költségeit felszámítani;</p><p> </p><p>d) a méltányos póthatáridő be nem tartása esetén a szerződéstől elállni. A kifogások a Vevő fizetési kötelezettségét sem részben, sem egészben nem szüntetik meg.</p><p> </p><p><strong>9. Tulajdonjog fenntartása: </strong>A Szállító által szállított áruk teljes vételárának megfizetéséig azok Szállító tulajdonában maradnak. A Vevő a Szállító részére adott megbízással egyidejűleg a Szállító tulajdonjog fenntartása alatt álló áru továbbértékesítése esetén a saját vevőjével szemben fennálló követelését engedményezi. A Szállító rendelkezése alapján az engedményezett követeléseket a Vevő üzleti Vevőjének címzett írásbeli felszólítása útján a Vevővel szembeni követelése mértékében érvényesítheti.</p><p><br>A Szállító részére adott minden megbízás egyben a Vevő fenti joggal kapcsolatos hozzájárulásának is tekintendő. A Vevőtől szerző harmadik személynek tartozás alól mentesítő fizetése ettől az időponttól kezdve csak a Szállító részére teljesíthető. A tulajdonjog-fenntartás alatt álló áruknak a Vevő hitelezője által történő elzálogosítása esetén, ha a hitelező zálogjogból fakadó igényét érvényesíti a Vevő köteles erről a Szállítót azonnal értesíteni, és a tulajdonjog-fenntartás tényének közlésével vagy az abból fakadó igények érvényesítésével kapcsolatos költségeket köteles Szállító részére megtéríteni. (Ha a tulajdonjog-fenntartás alatt álló áruknak hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzése elmarad, a Vevő hitelezője által jóhiszeműen alapított zálogjog érvényesítése esetén Vevő a szerződésben megállapított árnak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles.) A Vevő vagyonára indított csődeljárás vagy a fizetési esedékességtől számított több mint 30 nap késedelem esetén a Szállítónak jogában áll a tulajdonjoga fenntartása alatt álló árukat a Vevőtől elszállítani, és az áru visszaadására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő módon értékesíteni azokat. Amennyiben a Szállító az előbbiek szerinti tulajdonjog-fenntartás alapján leszállított árut visszaveszi, úgy a Vevő felel minden olyan árbevétel-csökkenésért, amely ezen áruk továbbértékesítése során keletkezik, és a vissza- és továbbszállítás költségeit is meg kell térítenie.</p><p> </p><p><strong>10. Szavatosság:</strong> Szavatosságot nyújtunk az általunk szállított áruknak a technika állásának megfelelően garantált tulajdonságaira és hibamentességére. Az árut a Vevő vagy annak megbízottja által történő átvétele alkalmával mennyiség és tulajdonságok szempontjából meg kell számolni, és meg kell vizsgálni. Az ilyen ellenőrzés során kifogásolt árukat nem szabad beépíteni, és arról a Szállítót legkésőbb három napon belül írásban tájékoztatni kell. A leszállított áruk kisebb hiányosságainak jogos és határidőben történő elhárítása céljából a Szállító méltányos határidőn belül saját döntése szerint vagy elvégzi a kijavítást, a hiányt pótolja, vagy pedig csereterméket<br>szállít. Ez esetben további igények, különösen a szerződés megszüntetése vagy árcsökkentés iránti igény kifejezetten kizárt. A szavatosság a szállítás tárgyának a Vevő vagy harmadik személyek által végzett megmunkálása vagy megváltoztatása esetén megszűnik. A szavatossági igények érvényesítésének előfeltétele a fizetési kötelezettségek teljesítése.</p><p>2 évvel a szállítás után minden szavatossági igényjogosultság kivétel nélkül megszűnik. A szavatossági igényjogosultságok megszűnnek továbbá akkor, ha az eltartási előírásokat, a műszaki adatlapok előírásait vagy a beépítésre, a kezelésre vagy a felhasználásra vonatkozó műszaki útmutatásokat nem tartják be, vagy pedig, ha a Vevő vagy harmadik személyek által végzett hibás szerelés vagy továbbfeldolgozás esete áll fenn.</p><p> </p><p><strong>11. Adatvédelem:</strong> A Vevő megismerte és elfogadja a Szállítóra irányadó adatvédelmi előírásokat és a Szállító adatvédelmi nyilatkozatát. A Vevő hozzájárul a Szállító által az alkalmazandó adatvédelmi előírásokkal, különösen az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel (Info tv.) összhangban feldolgozott és kezelt, a teljesítéshez szükséges személyes adatainak Szállító általi megismeréséhez és kezeléséhez.</p><p> </p><p><strong>12. Teljesítés helye:</strong> A teljesítés helye -eltérő megállapodás hiányában- a Szállító székhelye. A jelen szerződésből származó minden vitás kérdés esetén a Szállító székhelyén illetékes rendes bíróság döntése az irányadó, amennyiben a Vevő nem a fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztó. A szerződéses kapcsolatokra kizárólag a magyar jog alkalmazandó.</p><p> </p><p><strong>13. Részérvénytelenségek:</strong> Amennyiben a jelen értékesítési és szállítási feltételek egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek, a többi rendelkezés érvényessége továbbra is fennmarad. Ebben az esetben a felek kötelesek úgy eljárni, hogy a szerződben meghatározott cél a felek lényeges érdekeinek sérelme nélkül teljesíthetővé váljék.</p><p>Jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezései az irányadók.</p>