Algemene voorwaarden

<p><strong>1. Geldigheid:</strong> De algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten verkooptransacties en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten en de daarmee samenhangende leveringen en naleveringen tussen BG-Graspointner GmbH in 4882 Oberwang, hierna "BG" genoemd, en de desbetreffende handelspartner, hierna "partner" genoemd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de partner deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door een schriftelijke verklaring van BG. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de partner, zelfs indien deze bekend zijn, maken geen deel uit van het contract, tenzij BG uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.<br> </p><p><strong>2. Offertes en sluiten van contracten:</strong> Alle prijsopgaven in lijsten en offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Alle specificaties, zoals afmetingen, gewichten illustraties, beschrijvingen, schetsen en tekeningen in catalogi, prijslijsten en ander drukwerk zijn naar beste vermogen vastgesteld, maar zijn niet bindend. Het contract komt pas tot stand door de bevestiging van de bestelling door BG of met de eerste handeling van BG in verband met de uitvoering van de bestelling die voor de partner zichtbaar is. In het geval van een elektronisch geplaatste bestelling bevestigt BG vrijblijvend de ontvangst van de bestelling. De ontvangstbevestiging houdt echter geen bindende aanvaarding van de bestelling in. De ontvangstbevestiging vormt alleen een verklaring van aanvaarding indien BG dit uitdrukkelijk vermeldt. BG heeft het recht om het in de bestelling vervatte contractuele aanbod binnen twee weken te aanvaarden. In het geval van een elektronisch geplaatste bestelling heeft BG het recht de bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst te aanvaarden. BG heeft het recht de aanvaarding van de bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.</p><p> </p><p><strong>3. Prijzen en facturering:</strong> De offerte- en facturatieprijzen zijn netto, vermeerderd met de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Voor de facturering gelden de afmetingen en hoeveelheden van de feitelijke levering of dienst. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen in offertes en brochures af fabriek, geladen op vrachtwagens. Indien levering onder rembours is overeengekomen, wordt dit afzonderlijk in rekening gebracht. Indien een bestelde hoeveelheid afwijkt van de offerte, behoudt BG zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Aanvullende diensten ten opzichte van de offerte van BG, die voortvloeien uit latere wensen van de partner of uit wijzigingen die noodzakelijk worden tijdens de uitvoering van het contract, dienen aanvullend aan BG te worden vergoed. De wijziging van een kostencomponent geeft BG recht op een overeenkomstige prijscorrectie.</p><p> </p><p><strong>4. Levering:</strong> BG zal de opgegeven en toegezegde leveringstermijnen naar beste vermogen en mogelijkheid nakomen. Indien dit niet mogelijk is, heeft de partner het recht zich uit het contract terug te trekken na vaststelling van een redelijke respijtperiode. De partner doet afstand van het recht om een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van vertraging in de levering in te stellen. In geval van staking of uitsluiting in het bedrijf van BG of in een bedrijf dat voor BG werkt, alsmede in geval van energietekorten, verkeersstoringen, officiële verordeningen en te late leveringen aan BG, alsmede in alle gevallen van overmacht, is BG niet gebonden aan overeengekomen leveringstermijnen. In dergelijke gevallen wordt de levertijd verlengd met de duur van de belemmering en kan geen schadevergoeding of contractuele boete worden geëist. Indien levering of uitvoering door deze omstandigheden onmogelijk wordt, is BG ontslagen van de verplichting tot levering of uitvoering. In geval van niet-aanvaarding door de partner heeft BG het recht de goederen voor rekening en risico van de partner op te slaan, de goederen te factureren en de verschuldigde betaling te verrichten zoals overeengekomen of zich uit de overeenkomst terug te trekken en de goederen elders te verkopen. Levering franco plaats ontvanger betekent zonder lossen door de leverancier. Het lossen geschiedt naar behoren en onverwijld met door de partner ter beschikking te stellen arbeidsmiddelen en arbeidskrachten. In geval van verzending gaat het risico over op de partner zodra de goederen de fabriek verlaten.</p><p> </p><p><strong>5. Pallets - Palletretour:</strong> De meeste producten kunnen alleen worden geleverd op pallets. De partner gaat ermee akkoord dat EURO-pallets en pallets met speciale afmetingen in principe in rekening worden gebracht. Indien de EURO-pallets in perfecte staat franco aan BG worden geretourneerd - binnen vier weken - ontvangt de partner een creditnota. Wegwerppallets (als zodanig gemerkt) worden niet vergoed, ook niet als zij worden teruggezonden. </p><p> </p><p><strong>6. Teruggestuurde goederen en hun vergoeding:</strong> Door BG geleverde goederen worden alleen teruggenomen na voorafgaande schriftelijke toestemming en in perfecte staat, met franco retourzending. Geretourneerde goederen zullen worden gecrediteerd verminderd met 15% administratiekosten. Een retourzending van op maat gemaakte producten is niet mogelijk.</p><p> </p><p><strong>7. Annulering van de bestelling:</strong> In geval van volledige of zelfs gedeeltelijke terugtrekking door de partner uit de gesloten overeenkomst wordt een annuleringsvergoeding van 20% geacht te zijn overeengekomen. Annulering na productie is uitgesloten.</p><p> </p><p><strong>8. Betalingen:</strong> Betalingen zijn verschuldigd onmiddellijk na ontvangst van de factuur en zonder aftrek. Deelleveringen worden door BG onmiddellijk gefactureerd. Zij zijn dus verschuldigd ongeacht de voltooiing van de totale levering. Zolang er oudere verschuldigde facturen openstaan, worden alle betalingen daarmee verrekend. De betalingen worden eerst aangewend voor de lopende rente, kosten en uitgaven en vervolgens voor de hoofdsom. Betalingsopdrachten zijn niet bindend voor BG. Indien de kredietwaardigheid van de partner kennelijk slecht is of indien de partner een betalingsachterstand heeft, heeft BG het recht<br><br>a) de nakoming van haar eigen verplichting op te schorten totdat de betalingsachterstand is voldaan; <br><br>b) de verdere uitvoering van de opdracht afhankelijk te stellen van het stellen van een passende zekerheid<br><br>c) zich uit de overeenkomst terug te trekken indien een passende termijn niet in acht wordt genomen. Klachten en eventuele gebreken doen de betalingsverplichtingen van de partner noch geheel noch gedeeltelijk teniet. De partner verbindt zich ertoe alle kosten en uitgaven in verband met de inning van een verschuldigde vordering te dragen, zoals met name incassokosten of andere kosten die noodzakelijk zijn voor een passende gerechtelijke procedure. De partner heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of door BG zijn erkend. De Partner is niet gerechtigd betalingen in te houden.</p><p> </p><p><strong>9. Eigendomsvoorbehoud: </strong>De door BG geleverde goederen blijven eigendom van BG tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de partner de goederen anderszins aan derden verkoopt voordat hij de koopprijs volledig aan BG heeft betaald, cedeert de partner hierbij de hem uit de doorverkoop toekomende koopprijs aan deze derde tot zekerheid van de koopprijsvordering aan BG. BG kan de overdracht te allen tijde aan de derde-schuldenaar bekendmaken. De partner is verplicht de overdracht van de vordering in zijn boeken en op de facturen aan de klant te noteren uiterlijk op het moment van de doorverkoop. BG behoudt zich het recht voor de vordering zelf te innen zodra de partner zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en in gebreke blijft. De schulddelging van de klant van de partner kan pas vanaf dit punt aan BG worden gedaan. In geval van beslag op goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust door de schuldeisers van de partner, dient de partner BG onmiddellijk op de hoogte te stellen en alle kosten te betalen die BG maakt voor de vrijgave van deze goederen uit de rechten van derden. In geval van opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de vennoot of in geval van betalingsverzuim van meer dan 30 dagen na de vervaldag, heeft BG het recht de goederen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust bij de vennoot op te halen en te gelde te maken door analoge toepassing van de bepalingen inzake teruggave van goederen. Indien BG de op grond van bovengenoemd eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terugneemt, is de partner aansprakelijk voor het eventuele tekort aan opbrengst dat voortvloeit uit de doorverkoop van deze goederen en dient hij tevens de kosten van terugzending en verder transport te vergoeden.</p><p> </p><p><strong>10. Garantie en aansprakelijkheid:</strong> BG garandeert de eigenschappen en het vrij zijn van gebreken van de geleverde goederen volgens de stand van de techniek. De goederen worden geteld en op hoeveelheid en kwaliteit gecontroleerd door de partner of zijn vertegenwoordiger bij aanvaarding. Afgekeurde goederen mogen niet worden ingebouwd. BG moet uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de goederen in kennis worden gesteld. Ter opheffing van gerechtvaardigde gebreken aan de geleverde goederen die tijdig zijn gemeld, kan BG, binnen een redelijke termijn, naar eigen keuze de goederen verbeteren, het ontbrekende herstellen of een vervanging leveren. In dit geval zijn verdere aanspraken, met name op annulering en prijsvermindering, uitdrukkelijk uitgesloten. De garantie vervalt bij verwerking of wijziging van het geleverde door de partner of door derden. Alle garantieclaims vervallen zonder uitzondering 6 maanden na levering. Zij vervallen ook wanneer inbouwvoorschriften, bijsluiters en technische aanwijzingen voor inbouw, behandeling en gebruik niet worden opgevolgd of wanneer anderszins een foutieve inbouw of verdere verwerking door de partner of derden wordt uitgevoerd. BG moet van verborgen gebreken binnen een week na ontdekking in kennis worden gesteld. De Partner draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een vordering, met name voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek en voor de tijdigheid van de kennisgeving van het gebrek. Buiten het toepassingsgebied van de Wet Productaansprakelijkheid kan de partner alleen schadevergoeding eisen van BG in geval van opzet of grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en voor installatie- en verhuiskosten is uitgesloten. De aansprakelijkheid van BG voor lichte nalatigheid, vergoeding van gevolgschade en vermogensschade, niet gerealiseerde besparingen, renteverlies en schade uit aanspraken van derden jegens de Partner is uitgesloten. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden echter niet in geval van lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid of verlies van het leven van de partner die aan BG kan worden toegeschreven.</p><p> </p><p><strong>11. Gegevensbescherming:</strong> BG verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met en krachtens de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In dit verband bevestigt de partner de bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven, het privacybeleid van BG te hebben ontvangen, met inbegrip van de informatie overeenkomstig art. 13 AVG, alleen rechtmatig verwerkte persoonsgegevens aan BG te verstrekken en voor zichzelf en BG te voldoen aan de informatieverplichtingen overeenkomstig art. 14 AVG als gevolg van dit contract.</p><p> </p><p><strong>12. Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht:</strong> De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van BG, te weten Oberwang. De gewone rechtbank bevoegd voor de zetel van BG is bevoegd voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, tenzij de partner een consument is in de zin van de wet op de consumentenbescherming. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn niet van toepassing.</p><p> </p><p><strong>13. Gedeeltelijke ondoelmatigheid:</strong> Indien afzonderlijke bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De betrokken verordening moet worden ingekort om haar geldigheid te behouden. De overeenkomst wordt zodanig aangevuld en uitgelegd dat het door de partijen beoogde resultaat zoveel mogelijk wordt bereikt.</p>