Privacybeleid

<p><br></p><p>Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en houden ons daarom bij de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. stamgegevens) aan de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, met name de AVG en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. <br><br>Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de door ons uitgevoerde gegevensverwerking:</p>

1. Verantwoordelijke

<p><strong>BG-Graspointner GmbH</strong><br><strong>Gessenschwandt 39</strong><br><strong>4882 Oberwang</strong><br><strong>+43 6233 8900 – 0</strong><br><strong>office@bg-graspointner.com</strong><br> </p>
<p>Aangezien wij daartoe niet wettelijk verplicht zijn, hebben wij geen functionaris voor gegevensbescherming benoemd/aangesteld bij de autoriteit voor gegevensbescherming. Bij vragen kunt u contact opnemen met bovenstaand (e-mail)adres.<br>De verantwoordelijke is lid van een groep van ondernemingen in de zin van Art 4 Z 19 AVG. Een overdracht van de hieronder opgesomde gegevens aan andere leden van de groep van ondernemingen vindt alleen plaats wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Rechtvaardiging is ons gewettigd belang om de gegevens door te geven voor interne administratieve doeleinden (Art 6 lid 1 onder f in combinatie met overweging 48 AVG).</p>

2. Rechten van de betrokkene/recht van bezwaar en intrekking/recht van beroep

<p><strong>2.1. </strong>U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:</p><p> </p><ul><li><strong>Recht op informatie (Art 15 AVG)</strong></li><li><strong>Recht op rectificatie (Art 16 AVG) of wissing (Art 17 AVG)</strong></li><li><strong>Beperking van verwerking (Art 18 AVG)</strong></li><li><strong>Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art 20 AVG)</strong></li><li><strong>Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art 21 AVG)</strong><br><br></li></ul><p><strong>Recht van verzet:</strong> Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een afweging van <strong>belangen</strong> ( Art 6 lid 1 onder f AVG: gerechtvaardigde belangen), heeft u het <strong>recht</strong> om <strong>te allen tijde</strong> <strong>bezwaar </strong>te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wanneer u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, vragen wij u uw redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. Wij zullen de feiten opnieuw bekijken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende beschermingswaardige redenen tonen en de gegevensverwerking voortzetten. Wij zetten de gegevensverwerking ook voort als deze dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.<br><br>U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe <strong>reclame en gegevensanalyse</strong>. In dat geval zullen wij de verwerking van de gegevens stopzetten.<br><br> <strong>Recht van herroeping:</strong> Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze <strong>toestemming</strong> ook <strong>te allen tijde intrekken.</strong> Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van herroeping heeft plaatsgevonden. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, dient u ons hiervan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk in kennis te stellen:</p>
<p><strong>BG-Graspointner GmbH</strong><br><strong>Gessenschwandt 39</strong><br><strong>4882 Oberwang</strong><br><strong>+43 6233 8900 – 0</strong><br><strong>office@bg-graspointner.com</strong></p>
<p>Wij kunnen u alleen informatie verstrekken als u zich kunt identificeren. Dit is in de eerste plaats voor uw bescherming, zodat uw gegevens niet worden vrijgegeven aan onbevoegde derden.</p><p> </p><p><strong>2.2.</strong> Indien u van mening bent dat de gegevensverwerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of dat wij uw aanspraken op gegevensbescherming hebben geschonden, hebt u ook het recht een <strong>klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit</strong> in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.<br>Indien u uw klacht wenst in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit, kunt u deze richten aan:</p>
<p><strong>Commission de la Protection de la Vie Privée</strong></p><p><strong>Rue de la Presse 35</strong></p><p><strong>1000 Bruxelles</strong></p><p><strong>Tel: +32 (0) 2 274 48 00</strong></p><p><strong>E-Mail: contact@apd-gba.be</strong></p><p><strong>https://www.datenschutzbehorde.be</strong></p>

3. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

<p><strong>3.1. Bij slechts een bezoek aan de website</strong></p><ul><li>Doel: Als onze website alleen voor informatieve doeleinden wordt gebruikt (geen registratie en geen overdracht van andere informatie), worden persoonlijke gegevens verzameld die door uw browser naar onze server worden verzonden. Dit is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en de veiligheid van de website te waarborgen. </li><li>Rechtsgrondslag: rechtmatig belang ( Art 6 lid 1 onder f AVG)</li><li>De volgende gegevens worden verwerkt: IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met GMT, inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, verzonden gegevens</li><li>Gegevensvolume, aanvragende website, browser, besturingssysteem en interface, taal en versie van de browsersoftware</li><li>Bewaartijd: Zolang u onze website gebruikt.</li><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: geen<br><br></li></ul><p><strong>3.2. Elektronisch contact via de website</strong></p><ul><li>Doel: Behandeling van verzoeken om contact via e-mail of het contactformulier op de website.</li><li>Rechtsgrondslag: Nakoming van een contract, noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Art 6 lid 1 onder b AVG), rechtmatig belang (Art 6 lid 1 onder f AVG)</li><li>De volgende gegevens worden verwerkt: Basisgegevens, inhoudelijke gegevens van het verzoek</li><li>Bewaartijd: Totdat de vraag is beantwoord. Indien er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, zal de verwerking worden beperkt vanaf het moment dat de vraag is beantwoord tot het einde van de bewaringstermijn.</li><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: <a href="/nl-be/bedrijf" target="_blank">leden van onze groep van ondernemingen</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.3. Cookies/Webanalysedienst</strong></p><ul><li>Doel: Verbetering van het dienstenaanbod, aanwezigheid op het web en directe reclame</li><li>Rechtsgrondslag: Gewettigd belang, met name de functionaliteit van de website en het verbeteren van onze eigen diensten ten voordele van de gebruikers (Art 6, lid 1, onder f AVG)</li><li>De volgende gegevens worden verwerkt: IP-adres</li><li>Bewaartijd: 14 maanden</li><li><a href="/nl-be/bedrijf">Cookie-beleid bekijken</a></li><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: <a href="/nl-be/bedrijf" target="_blank">leden van onze groep van ondernemingen</a></li></ul>
<ul><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: <a href="https://www.google.com/analytics/terms/nl.html" target="_blank">Google Analytics</a></li></ul>
<p><strong>3.4. Klantbeheer, accounting, logistiek en boekhouding</strong></p><ul><li>Doel: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van elke zakelijke relatie met klanten en leveranciers in het kader van de productie van door ons bedrijf vervaardigde producten en de levering van diensten, met inbegrip van de systematische registratie van alle zakelijke transacties met betrekking tot inkomsten en uitgaven.</li><li>Rechtsgrondslag: Nakoming van een contract, noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Art 6 lid 1 onder b AVG), voor verwerking (m.n. opslag) na nakoming van contractuele verplichtingen: gerechtvaardigd belang, m.n. verdediging, uitoefening en handhaving van rechtsvorderingen (Art 6 lid 1 onder f AVG), uitdrukkelijke toestemming (Art 9 lid 2 onder a AVG).</li><li>Bewaartijd: Tot de beëindiging van de zakenrelatie of tot het verstrijken van de voor de klant (met name bijzondere organisatiestructuren) geldende garantie-, verjarings- en wettelijke bewaringstermijnen; voorts tot de beëindiging van eventuele rechtsgeschillen waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn.</li><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: Belastingkantoor, rechtbanken en autoriteiten, leveranciers, incassobureaus, banken die betrokken zijn bij de betaling aan de betrokkene of aan derden, wettelijke vertegenwoordigers, registeraccountants, loonadministrateurs, <a href="/nl-be/bedrijf" target="_blank">leden van onze groep van vennootschappen</a>.</li></ul><p>De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u sluiten.</p><p> </p><p><strong>3.5. Klantenzorg en marketing voor eigen doeleinden</strong></p><ul><li>Doel: Verwerking van eigen of aangekochte klantgegevens en gegevens van potentiële klanten voor het initiëren van zakelijke activiteiten met betrekking tot het eigen leverings- of dienstenaanbod, alsmede voor het uitvoeren van reclamemaatregelen en het verzenden van nieuwsbrieven; beheer van klantrelaties, met name informatie van klanten/prospectieve klanten over gewenste en gerelateerde producten en diensten.</li><li>Rechtsgrondslag: voor nieuwsbrieven: Toestemming (Art 6, lid 1, onder a AVG), voor bestaande klanten en in de initiëringsfase: rechtmatig belang (Art 6, lid 1 onder f van de AVG), in het bijzonder directe reclame (overweging 47 van de AVG)</li><li>Voor de verzending van de nieuwsbrief via onze website worden de volgende gegevens verwerkt: basisgegevens</li><li>Bewaartijd: De gegevens worden bewaard tot het einde van het derde jaar na het laatste contact met de cliënt, tenzij er sprake is van langere contractuele of wettelijke bewaartermijnen.</li><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: CleverReach GmbH & Co. KG (Verwerker), <a href="/nl-be/bedrijf" target="_blank">leden van onze groep van ondernemingenn</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.6. Beheer van aanvragen</strong></p><ul><li>Doel: Gebruik en registratie van door aanvragers verstrekte persoonsgegevens, indien deze gegevens door de betrokkene zijn verstrekt.</li><li>Rechtsgrondslag: in het geval van het bewaren van bewijsmateriaal: Toestemming (Art 6 lid 1 onder a AVG), in het geval van de overdracht van gevoelige gegevens in de zin van Art 9 AVG aan ons (bijv. geloofsbelijdenis, sociaalverzekeringsnummer): uitdrukkelijke toestemming (Art 9 lid 2 onder a AVG), na ontvangst van de gegevens van de aanvrager (initiatieffase): noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Art 6 lid 1 onder b AVG).</li><li>Bewaartijd: Gegevens van sollicitanten worden gewist onmiddellijk nadat in de vacature is voorzien of nadat de na het verstrijken van de vorderingstermijn krachtens de wet gelijke behandeling, tenzij toestemming is gegeven om de gegevens te bewaren. Open sollicitaties worden met het oog op het passende doel bewaard totdat zij door de betrokkene worden ingetrokken.</li><li>Ontvangers/categorieën van ontvangers: Gegevens van sollicitanten worden niet doorgegeven.</li></ul>

4. Informatie over de doorgifte van gegevens aan derde landen of internationale organisaties

<p>De door ons verwerkte gegevens worden alleen doorgegeven aan de volgende leden van onze groep van ondernemingen (Art. 4 Z 19 AVG) in derde landen</p><ul><li>BG-Graspointner AG, Industriering 17, 3250 Lyss, Switzerland</li><li>BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Canada</li><li>BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA</li><li>BG-Graspointner UK Ltd, Magenta Building, 2 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3ED, United Kingdom</li></ul><p>Deze overdracht vindt in het geval van Canada plaats op basis van een adequaatheidsbesluit (Art 45 lig 3 AVG) en in de andere gevallen op basis van standaardclausules voor gegevensbescherming (Art 46 lid 2 onder c AVG), die door de Europese Commissie zijn uitgevaardigd in overeenstemming met de onderzoeksprocedure overeenkomstig Artikel 93, lid 2 van de AVG.</p>