Ogólne Warunki Handlowe

<p><strong>1. Zakres zastosowania</strong> Niniejsze Ogólne Warunki Handlu i Dostaw mają zastosowanie do zawieranych umów sprzedaży i usług oraz związanych z nimi dostaw i kolejnych dostaw pomiędzy spółką BG-Graspointner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa, zwaną dalej „Sprzedawcą”, a odpowiednim kontrahentem, zwanym dalej „Kupującym". Złożenie zamówienia przez Kupującego uważa się za bezwarunkową zgodę Kupującego na poniższe postanowienia. Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków Handlu i Dostaw będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez Spółkę. Własne Warunki Zakupu Kupującego nie obowiązują, nawet jeśli nie zostały wyraźnie odrzucone przez BG.<br> </p><p><strong>2. Oferty i zawieranie umów</strong> Wszystkie informacje cenowe zawarte w cennikach i folderach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają mocy wiążącej. Wszystkie dane, w tym wymiary, ciężary , rysunki, opisy, szkice i rysunki znajdujące się w katalogach, cennikach i innych materiałach informacyjnych zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, jednak również nie mają mocy wiążącej. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie Kupującego, złożone w dowolnej formie, w tym pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia stanowi również wykonanie przez Sprzedawcę pierwszej, widocznej dla Kupującego czynności związanej z wykonaniem zamówienia. W przypadku zamówienia złożonego drogą elektroniczną Sprzedawca przekaże niewiążące potwierdzenie otrzymania zamówienia. Niniejsze potwierdzenie odbioru nie oznacza wiążącej akceptacji zamówienia. Potwierdzenie odbioru może być wiążące, jeśli zostało to wyraźnie określone przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo przyjąć ofertę umowną określoną w zamówieniu w ciągu dwóch tygodni. W przypadku zamówienia złożonego drogą elektroniczną Sprzedawca ma prawo do przyjęcia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od dnia jego otrzymania. BG ma prawo odrzucić zamówienie bez podania przyczyny.</p><p> </p><p><strong>3. „Ceny i rozliczenia” </strong> Ceny ofertowe i transferowe są cenami netto i nie zawierają ustawowego podatku VAT. Faktura zostanie wystawiona na podstawie rzeczywistych wymiarów i ilości faktycznie dostarczonych. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny w ofertach i broszurach są obliczane loco magazyn Sprzedawcy, z załadunkiem na samochód. Dostawa wraz z transportem odbywa sie na koszt Kupującego. Jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę wskazaną w ofercie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany ceny. Dodatkowe produkty i/lub usługi wynikające z późniejszych próśb klienta lub niezbędne do wykonania umowy będą płatne dodatkowo. Każda zmiana zakresu zamówienia uprawnia Sprzedawcę do odpowiedniego dostosowania ceny.</p><p> </p><p><strong>4. Dostawa</strong> Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać podanych i/lub obiecanych terminów dostaw. Jeżeli utrzymanie terminów okaże się niemożliwe, Kupujący może wyznaczyć dodatkowy, co najmniej tygodniowy termin na dostawę. Uznaje się, że Kupujący zrzekł się wszelkich roszczeń odszkodowawczych za opóźnioną dostawę. Zdarzenia mające charakter siły wyższej oraz inne niezależne od Sprzedawcy nieprzewidywalne i niedające się wyeliminować okoliczności, takie jak: strajk, zakłócenia komunikacyjne, lockdown, przerwy w dostawach energii, nakazy regulacyjne, opóźnienia fabryczne i opóźnione dostawy do Sprzedawcy, uprawniają sprzedawcę do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o czas trwania utrudnienia. W takich przypadkach termin dostawy ulega przedłużeniu o okres czasu odpowiadający czasowi trwania takiego zdarzenia i nie przysługuje odszkodowanie ani kara umowna. Jeżeli dostawa lub wykonanie stanie się niemożliwe z powodu tych okoliczności, Sprzedawca zostanie zwolnione z obowiązku dostarczenia i/lub wykonania. W przypadku opóźnienia w odbiorze przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo przechować towar na ryzyko i koszt Kupującego, wystawić fakturę na towar zgodnie z umową lub odstąpić od umowy i sprzedać towar innemu kontrahentowi. Dostawa loco miejsce wybrane przez Kupującego nie obejmuje rozładunku przez Sprzedawcę. Rozładunek zostanie przeprowadzony prawidłowo i szybko przy użyciu sprzętu i pracowników zapewnionych przez Kupującego. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą podstawienia towaru do rozładunku w miejscu wskazanym przez Kupującego.</p><p> </p><p><strong>5. Palety - zwrot palet</strong> Większość produktów można dostarczyć wyłącznie na paletach. Kupujący wyraża zgodę na doliczenie do rachunków i uiszczenie opłat za europalety. Jeżeli Kupujący dokona w terminie 4 tygodni od dnia dostawy zwrotu europalety (bez naliczania kosztów transportu), w stanie nienaruszonym, wówczas otrzyma od Sprzedającego fakturę korygującą i zwrot kosztów. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu palet innych rodzajów niż rodzajów, niż europalety i nie wystawia za nie faktur korygujących. </p><p> </p><p><strong>6. Zwroty i reklamacje.</strong> Zwroty towarów dostarczonych przez Sprzedawcę będą przyjmowane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Towar objęty zwrotem musi być w nienaruszonym stanie. Zwracany towar Kupujący dostarcza na własny koszt i ryzyko do zakładu Sprzedawcy lub magazynu wskazanego przez Sprzedawcę. Na zwrócone towary zostanie wystawiona faktura korygująca, z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego towaru. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.</p><p> </p><p><strong>7. Anulowanie zamówienia.</strong> Kupujący może odstąpić od zawartej umowy najpóźniej w chwili załadunku towaru. Skuteczność odstąpienia zależy od wpłaty odstępnego, którego wysokość jest równa 20% wartości zamówienia. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem zamówienia są towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie. </p><p> </p><p><strong>8. Warunki płatności.</strong> Faktury są wymagalne i płatne bez potrąceń natychmiast po ich otrzymaniu. Dostawy częściowe będą natychmiast fakturowane przez Sprzedawcę i będą należne i płatne niezależnie od zakończenia całej dostawy. Wszystkie płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej wierzytelności. Otrzymane płatności zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet naliczonych odsetek, w tym opłaty windykacyjnej i kosztów procesu, należności ubocznych i innych kosztów, a w dalszej kolejności na poczet należności głównej. Niniejsze postanowienie wyłącza prawa Kupującego, przyznane mu na podstawie art. 451 k.c. Jeżeli sytuacja finansowa Partnera jest niekorzystna lub w przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedawca ma prawo <br><br>a) odroczyć wykonanie zamówienia do czasu zapłaty należnej kwoty<br>b) naliczyć odsetki za zwłokę i obciążyć wszystkimi wydatkami poniesionymi w związku z wezwaniem do zapłaty s;<br><br>c) odstąpienie od umowy, jeżeli okres karencji upłynie bez żadnych pozytywnych rezultatów. Kupujący zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów oraz wydatków związanych z windykacją wymagalnych należności, w szczególności opłaty windykacyjnej lub innych wydatków wymaganych do właściwego ściągnięcia należności. Kupujący ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały uznane za prawomocne lub zostały uznane przez Sprzedającego. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności.</p><p> </p><p><strong>9. Zastrzeżenie własności. </strong>Do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży towar dostarczony przez Sprzedawcę pozostaje własnością Sprzedawcy. Kupujący po złożeniu zamówienia u Sprzedawcy dokona cesji, w przypadku odsprzedaży produktów z zastrzeżeniem zatrzymanie tytułu własności, zastrzeżenie tytułu własności wobec własnych klientów na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania o cesji dłużników będących osobami trzecimi w dowolnym momencie. Kupujący jest zobowiązany do odnotowania cesji wierzytelności w swoich księgach rachunkowych i oznaczenia jej na fakturach klienta. Zgoda Kupującego na to prawo zostanie zawarta przy każdym złożeniu zamówienia u Sprzedającego. Od tego momentu jakakolwiek płatność oddłużeniowa klienta Kupującego może być dokonana wyłącznie na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru objętego zastrzeżeniem własności przez wierzycieli Kupującego, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy i poniesie wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku ze zwolnieniem towaru od praw osób trzecich. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego przeciwko majątkowi Kupującego lub w przypadku zwłoki w zapłacie przekraczającej 30 dni po terminie wymagalności, Sprzedający ma prawo odebrać swoje towary podlegające zastrzeżeniu tytułu własności w siedzibie Partnera i wykorzystać je w zgodnie z przepisami dotyczącymi zwrotu towaru. JW przypadku zbycia towarów przejętych przez Sprzedawcę z tytułu zastrzeżenia własności Kupujący odpowiada za każde zmniejszenie przychodu ze sprzedaży tych towarów, jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu i dalszego transportu.</p><p> </p><p><strong>10. Gwarancja:</strong> Sprzedawca gwarantuje, że produkty dostarczone będą miały gwarantowane właściwości i jakość zgodną z technologią produkcji.. Przy odbiorze towaru Kupujący lub osoba przez niego upoważniona dokonuje przeliczenia i sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Wszystkie produkty odrzucone na podstawie takich kontroli nie mogą być instalowane, o czym Sprzedający musi zostać powiadomiony na piśmie najpóźniej w ciągu trzech dni. W celu usunięcia wad dostarczonych towarów, pod warunkiem prawidłowego i terminowego powiadomienia, Sprzedający może według własnego uznania dokonać naprawy lub dostarczyć brakujące części lub dostarczyć części zamienne w odpowiednim terminie. W takim przypadku wszelkie dalsze roszczenia, w tym między innymi anulowanie i obniżenie ceny, są wykluczone. Gwarancja wygasa, jeżeli przedmiot sprzedaży został poddany przeróbkom lub zmieniony przez Kupującego lub osobę trzecią. Wszystkie roszczenia gwarancyjne wygasają po 6 miesiącach od dostawy. Wygasną również w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu, arkuszy instrukcji i informacji technicznych dotyczących montażu, obsługi i użytkowania lub w przypadku wadliwego montażu lub dalszych operacji Kupującego lub osób trzecich. Sprzedający musi zostać powiadomiony o ukrytych wadach w ciągu tygodnia od ich wykrycia. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za udowodnienie zasadności reklamacji, w szczególności za samą wadę, na moment jej zauważenia oraz za terminowe zgłoszenie wad. Poza zakresem ustawy o odpowiedzialności za produkt, Kupujący może dochodzić odszkodowania od Sprzedającego tylko za umyślne zaniedbanie. Wszelka odpowiedzialność za szkody następcze oraz koszty montażu i demontażu jest wykluczona. Odpowiedzialność Sprzedającego za drobne zaniedbania, odszkodowanie za szkody następcze i straty finansowe, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec Kupującego jest całkowicie wyłączona. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają jednak zastosowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia ciała lub utraty życia Kupującego, jeśli jest to spowodowane przez Sprzedającego.</p><p> </p><p><strong>11. Polityka prywatnosci:</strong> Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą o ochronie danych (DPA). W tym kontekście Kupujący potwierdza, że będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych, że otrzymał politykę prywatności Sprzedającego zawierającą informacje zgodnie z art. 13 RODO, że będzie ujawniać dane Sprzedawcy wyłącznie do przetwarzane zgodnie z prawem oraz że będzie przestrzegać obowiązków informacyjnych wynikających z art. 14 RODO wynikającego z tej umowy zarówno dla siebie, jak i dla Sprzedającego.</p><p> </p><p><strong>12. Postanowienia końcowe. Odpowiedzialność Sprzedawcy.</strong> Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy. Wszelkie spory mogące wynikać z umów zawartych przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, chyba że Partner jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów. Obowiązującym prawem jest prawo polskie. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.</p><p> </p><p><strong>13. Rozdzielność:</strong> W przypadku, gdyby jedno z postanowień OWH okazało się nieskuteczne, nie oznacza to nieskuteczności jego pozostałych warunków. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH. Umowę należy interpretować w taki sposób, aby zamierzony przez strony cel został osiągnięty w jak największym stopniu.</p>