Polityka prywatności:

<p><br></p><p>Ochrona Twoich danych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności określonych w RODO oraz krajowych ustawach o ochronie danych. Poniżej znajdziesz bardziej szczegółowe informacje na temat wykonywanych przez nas czynności przetwarzania danych:</p>

1. Kontroler

<p><strong>BG-Graspointner Sp. z o.o.</strong></p><p>ul. Kazimierza Szpotańskiego 10</p><p>04-760 Warszawa</p><p>+48 (22) 615 58 52</p><p>office.pl@bg-graspointner.com</p>
<p>Ponieważ nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych / wyznaczyliśmy go przy organie ochrony danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami pod powyższym adresem (e-mail). <br>Administrator jest członkiem grupy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 (19) RODO. Wymienione poniżej dane są przekazywane innym członkom grupy przedsiębiorstw tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu danych do wewnętrznych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f w związku z motywem 48 RODO).</p>

2. Prawa osoby, której dane dotyczą/Prawo sprzeciwu i cofnięcia zgody/Prawo wniesienia skargi

<p><strong>2,1. </strong>Możesz skorzystać z następujących praw wobec nas w odniesieniu do danych osobowych, które Cię dotyczą:</p><p> </p><ul><li><strong>Prawo dostępu (art. 15 RODO),</strong></li><li><strong>Prawo do sprostowania (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO),</strong></li><li><strong>Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),</strong></li><li><strong>Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),</strong></li><li><strong>Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 21 RODO),</strong><br><br> </li></ul><p><strong>Prawo do sprzeciwu:</strong> Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyważenie interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadniony interes), masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją do przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Gdy skorzystasz z prawa do sprzeciwu, poprosimy Cię o podanie powodów, dla których nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób, w jaki robiliśmy to wcześniej. Przeanalizujemy okoliczności i albo zaprzestaniemy przetwarzania, albo zmodyfikujemy przetwarzanie, albo wskażemy Państwu nasze ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania. Będziemy nadal przetwarzać dane, nawet jeśli służy to dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych <strong>do celów reklamy bezpośredniej</strong> i analizy danych. </p><p> </p><p>W takim przypadku <strong>zaprzestaniemy </strong>przetwarzania danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę <strong>na przetwarzanie</strong> swoich danych osobowych, <strong>możesz ją wycofać w dowolnym momencie.</strong> </p><p> </p><p>Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z wymienionych praw, musisz poinformować nas osobiście, telefonicznie lub pisemnie:</p>
<p><strong>BG-Graspointner Sp. z o.o.</strong></p><p>ul. Kazimierza Szpotańskiego 10</p><p>04-760 Warszawa</p><p>+48 (22) 615 58 52</p><p>office.pl@bg-graspointner.com</p>
<p>Pamiętaj, że jesteśmy w stanie udzielić informacji tylko wtedy, gdy przedstawisz dowód swojej tożsamości. Ma to na celu głównie ochronę Ciebie i zapobieganie udostępnianiu Twoich danych nieupoważnionym podmiotom trzecim.</p><p> </p><p><strong>2.2.</strong> Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub że naruszyliśmy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, masz również prawo <strong>wniesienia skargi do organu nadzorczego</strong> w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.<br>Jeśli chcesz złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego, skieruj swoją skargę na adres:</p>
<p><strong>Urzad Ochrony Danych Osobowych</strong></p><p>ul. Stawki 2,</p><p>PL 00-193 Warszawa</p><p>Telefon: + 48 22 53 10 300</p><p>E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl</p><p>Homepage: https://www.uodo.gov.pl/</p>

3. Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

<p><strong>3.1. Podczas odwiedzania strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych</strong></p><ul><li>zamiar: Podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (bez rejestracji lub przesyłania innych informacji) zbieramy te dane osobowe, które są przesyłane na nasz serwer przez Twoją przeglądarkę. Jest niezbędny, aby móc stworzyć Ci naszą stronę internetową, a także wykorzystać działanie i bezpieczeństwo strony internetowej.</li><li>podstawa prawna: Prawnie uzasadnione interesy (lit. f) art. 6 ust. 1 RODO)</li><li>Przetwarzane są następujące dane: Adres IP, data i godzina żądania, różnica strefy czasowej w stosunku do GMT, treść żądania (konkretna strona), status dostępu/kod statusu HTTP, przesyłane dane w każdym przypadku.</li><li>Ilość danych, strona wysyłająca żądanie, przeglądarka, system operacyjny i interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki</li><li>Czas przechowywania: Tak długo, jak korzystasz z naszej strony internetowej.</li><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców: Nic</li></ul><p><strong>3.2. Elektroniczne prośby o kontakt za pośrednictwem strony internetowej</strong></p><ul><li>zamiar: Przetwarzanie próśb o kontakt przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na stronie internetowej.</li><li>podstawa prawna: Wykonanie umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)</li><li>Przetwarzane są następujące dane: Dane podstawowe, treść wniosku</li><li>Czas przechowywania: Dopóki prośba nie zostanie udzielona. Jeżeli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania, przetwarzanie będzie ograniczone do okresu od udzielenia odpowiedzi na żądanie do końca okresu przechowywania.</li><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców: <a href="/pl-pl/firma" target="_blank">Członkowie naszej grupy przedsiębiorstw</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.3. Pliki cookie/usługa analityki internetowej</strong></p><ul><li>zamiar: Poprawa wyglądu usług, obecność w sieci i marketingu</li><li>podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes, w szczególności utrzymanie funkcjonalności serwisu i doskonalenie własnych usług z korzyścią dla użytkowników (lit. f) art. 6 ust. 1 RODO)</li><li>Przetwarzane są następujące dane: adres IP</li><li>Czas przechowywania: 14 miesięcy</li><li><a href="/pl-pl/pliki-cookie">Pliki Cookie</a></li><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców : <a href="/pl-pl/firma" target="_blank">członkowie naszej grupy przedsiębiorstw</a></li></ul>
<ul><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców: <a href="https://www.google.com/analytics/terms/pl.html" target="_blank">Google Analytics</a></li></ul>
<p><strong>3.4. Zarządzanie klientami, księgowość, logistyka i księgowość</strong></p><ul><li>zamiar: Przetwarzanie danych osobowych w ramach relacji biznesowych z klientami i dostawcami w kontekście wytwarzania produktów wytwarzanych przez naszą firmę oraz świadczenia usług, w tym systematyczne rejestrowanie wszystkich operacji biznesowych związanych z przychodami i wydatkami</li><li>podstawa prawna: Wykonanie umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie (w szczególności przechowywanie) po wykonaniu zobowiązań umownych: prawnie uzasadnione interesy, w szczególności założenie, wykonywanie i obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO)</li><li>Czas przechowywania: Do czasu rozwiązania stosunku handlowego lub do wygaśnięcia gwarancji, rękojmi, przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania obowiązujących klienta (w szczególności BAO – Austriacki Federalny Kodeks Podatkowy); ponadto do czasu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów prawnych, dla których dane są wymagane jako dowód</li><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców: Urzędy skarbowe, sądy i organy publiczne, dostawcy, firmy windykacyjne, banki, którym powierzono zapłatę na rzecz osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej, przedstawiciele prawni, księgowi, księgowi płac, <a href="/pl-pl/firma" target="_blank">członkowie naszej grupy przedsiębiorstw</a></li></ul><p>Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i/lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Tobą umowy.</p><p> </p><p><strong>3.5. Obsługa klienta i marketing na potrzeby własne</strong></p><ul><li>zamiar: Przetwarzanie własnych lub zakupionych danych klientów i potencjalnych klientów w celu nawiązania kontaktu biznesowego dotyczącego własnych produktów lub usług, a także w celu realizacji kampanii reklamowych i wysyłania newsletterów; zarządzanie relacjami z klientami, w szczególności informowanie klientów/zainteresowanych o żądanych i powiązanych produktach i usługach.</li><li>Podstawa prawna: w przypadku newsletterów: podstawa prawna: W przypadku newslettera: zgoda (lit. a) art. 6 ust. 1 RODO), w przypadku obecnych klientów i w początkowej fazie: uzasadnione interesy, (lit. f) art. 6 ust. 1 RODO), w szczególności marketing bezpośredni (motyw 47 RODO)</li><li>Następujące dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej: Dane podstawowe</li><li>Czas przechowywania: Dane są przechowywane do końca trzeciego roku następującego po ostatnim kontakcie z klientem, chyba że istnieją dłuższe umowne lub ustawowe okresy przechowywania.</li><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców: CleverReach GmbH & Co. KG (podmiot przetwarzający)), <a href="/pl-pl/firma" target="_blank">członkowie naszej grupy przedsiębiorstw</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.6. Zarządzanie kandydatami</strong></p><ul><li>zamiar: Wykorzystywanie i przechowywanie w aktach danych osobowych dostarczonych przez wnioskodawców, o ile dane te zostały dostarczone przez osobę, której dane dotyczą</li><li>Podstawa prawna: w przypadku zatrzymania dowodów: podstawa prawna: W przypadku przechowywania danych osobowych: zgoda (lit. a art. 6 ust. 1 RODO), w przypadku przenoszenia danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO wobec nas (np. wyznanie religijne, numer ubezpieczenia społecznego): wyraźna zgoda (lit. a) art. 9 ust. 2 RODO), po otrzymaniu danych kandydata (faza wstępna): podjęcie działań przed zawarciem umowy ( lit. b) art. 6 ust. 1</li><li>Czas przechowywania: Dane kandydata zostaną usunięte niezwłocznie po obsadzeniu ogłoszonego stanowiska lub po upływie terminu do dochodzenia roszczeń zgodnie z austriacką ustawą o równym traktowaniu, chyba że dostępna jest zgoda na przechowywanie wniosku w aktach do późniejszego wglądu. Wnioski spekulacyjne będą przechowywane zgodnie z ich przeznaczeniem do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.</li><li>Odbiorcy/Kategorie odbiorców: Dane kandydata nie będą przekazywane osobom trzecim.</li></ul>

4. Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

<p>Przetwarzane przez nas dane będą przekazywane wyłącznie następującym członkom naszej grupy przedsiębiorstw (art. 4 ust. 19 RODO):</p><ul><li>BG-Graspointner AG, Industriering 17, 3250 Lyss, Szwajcaria</li><li>BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montreal (QC), H4C 3C5, Kanada</li><li>BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA</li><li>BG-Graspointner UK Ltd, Magenta Building, 2 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3ED, Wielka Brytania</li></ul><p>W przypadku Kanady przekazanie to odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 ust. 3 RODO), a w innych przypadkach na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 (2) RODO.</p>