Termeni și condiții generale

<p><strong>1. Domeniul de aplicare</strong> Condiţiile generale de livrare şi comercializare se aplică pentru toate vânzările şi contractele încheiate şi implicit pentru toate livrările şi livrările suplimentare aferente lor, între firma BG Graspointner srl, în continuare numită “BG”, şi partenerul de afaceri respectiv, numit în continuare “Partener”. Prin transmiterea comenzii, Partenerul este de acord cu prevederile următoare. Modificările la aceste condiţii de livrare și comercializare au valabilitate doar dacă sunt confirmate în scris de către BG. Condiţiile de cumpărare ale Partenerului nu au nicio valabilitate, chiar dacă BG nu le-a contestat.<br> </p><p><strong>2. Ofertele și contractele</strong> Toate preţurile din liste şi oferte nu sunt contractuale. Toate indicațiile precum masa, greutatea, reproducerile, descrierile, schițele și desenele din cataloage, liste de prețuri și alte materiale imprimate sunt pe cât posibil corecte, totuși nu sunt contractuale. Contractul se consideră încheiat odată cu confirmarea comenzii de către BG sau odată cu prima acţiune evidentă pentru Partener în legătură cu îndeplinirea comenzii. În cazul unei comenzi transmise electronic, BG va furniza o confirmare a primirii comenzii care nu este contractuală. Această confirmare de primire nu reprezintă o acceptare obligatorie a comenzii. Confirmarea de primire trebuie considerată o declarație de acceptare numai dacă acest lucru este declarat în mod explicit de către BG. BG are dreptul de a accepta oferta contractuala stipulata in comanda in termen de doua saptamani. În cazul unei comenzi transmise electronic, BG are dreptul de a accepta comanda în termen de trei zile lucrătoare de la primire. BG are dreptul de a respinge comanda fără justificare.</p><p> </p><p><strong>3. Prețuri</strong> Preţurile din ofertă şi cele din confirmarea de comandă se înţeleg ca fiind nete, fără TVA-ul legal. Factura se va baza pe dimensiunile și cantitățile actuale ale livrării sau performanței actuale. Dacă nu se convine altfel, prețurile din oferte și broșuri sunt calculate franco depozit, încărcate pe camion. Dacă livrarea este stabilită împreună cu transportul, aceasta se va preciza explicit in ofertă și confirmarea de comandă. În cazul abaterii de la oferta generală, BG își rezervă dreptul de a modifica prețul în consecință. Produsele și/sau serviciile suplimentare care rezultă din solicitările ulterioare ale Partenerului sau care devin necesare în executarea contractului vor fi plătite suplimentar. Orice modificare a unei componente de cost va da dreptul BG de a ajusta prețul în consecință.</p><p> </p><p><strong>4. Livrarea</strong> BG va respecta termenele de livrare indicate respectiv confirmate în funcţie de condiţiile de expediere şi de posibilitate. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci Partenerul are dreptul să se retragă din contract după stabilirea unui termen suplimentar potrivit. Partenerul renunţă la pretenţii de despăgubire din cauza întârzierii livrării. Firma nu poate fi obligată la respectarea termenelor de livrare în cazuri precum greve sau a blocaje în cadrul BG, lipsă de energie, întreruperi ale circulaţiei, dispoziţii ale autorităţilor, nerespectarea termenului de către furnizori BG, dacă aceste împrejurări sunt imprevizibile sau inevitabile pentru BG, precum şi în situaţiile de forţă majoră. În aceste cazuri, termenul de livrare va fi prelungit cu o perioadă de timp corespunzătoare duratei unui astfel de eveniment și nu pot fi pretinse nici daune-interese, nici penalități contractuale. Dacă din cauza acestor împrejurări livrarea sau serviciul sunt imposibil de realizat, BG este eliberată de obligaţia de livrare, respectiv prestare a serviciului. În caz de întârziere a acceptării de către Partener, BG va avea dreptul de a depozita bunurile pe riscul și cheltuiala Partenerului, de a factura bunurile și de a le face plătibile conform acordului sau de a rezilia contractul și de a vinde bunurile altcuiva. La șantier cu livrare gratuită se înțelege fără descărcare de către expeditor. Descărcarea trebuie să se facă de către Partener, prin punerea la dispoziţie a dispozitivelor şi forţei de lucru corespunzătoare. Responsabilitatea este transferată solicitantului când produsele părăsesc fabrica, chiar dacă transportul este platit de către BG.</p><p> </p><p><strong>5. Paleţii – returnarea paleţilor</strong> Cele mai multe dintre produsele noastre pot fi livrate doar pe paleți. Partenerul se declară a fi de acord cu faptul că europaleţii se facturează şi se plătesc conform confirmării de comandă. Pentru returnarea europaleților în stare impecabilă, în termen de patru săptămâni de la livrare, fără costuri de transport pentru BG, Partenerul va primi o factură storno. Paleţii de unică folosinţă (marcați ca atare) nu se returnează. </p><p> </p><p><strong>6. Marfa returnată şi plata ei:</strong> Marfa livrată de noi este acceptată ca retur doar în stare impecabilă, cu condiţia returnării fără costuri de transport pentru BG şi numai cu acordul nostru scris. Marfa reprimită este plătită scăzând taxa de manipulare de 15%. Nu este posibilă returnarea produselor executate într-o variantă specială – la cerere.</p><p> </p><p><strong>7. Anularea comenzii:</strong> În cazul retragerii complete sau parţiale a Partenerului din contractul încheiat, este stabilită o taxă de anulare de 20%. După demararea producţiei anularea este exclusă.</p><p> </p><p><strong>8. Plăţile:</strong> Plăţile sunt scadente după primirea facturii, fără deduceri. Livrările parţiale sunt facturate imediat. Ele nu depind de termenul livrării totale. Atât timp cât există facturi mai vechi neachitate, în cazul plăţilor se va ţine cont în primul rând de acestea. Plăţile efectuate vor fi înregistrate mai întâi în contul dobânzilor, costurilor, cheltuielilor şi abia apoi în contul capitalului. Dacă Partenerul este în întârziere cu plata faţă de termenele stabilite la facturare sau faţă de înţelegeri scrise ulterioare, atunci BG are dreptul: <br><br>a) să amâne îndeplinirea propriilor obligaţii, până la efectuarea plăţilor restante;<br><br>b) să factureze penalităţi de întârziere, după scadenţă, în conformitate cu dobânzile bancare, precum şi toate cheltuielile efectuate cu somaţia privind plata;<br><br>c) să se retragă din contract în cazul nerespectării unui termen suplimentar adecvat menţionat. Partenerul se angajează să suporte toate costurile și cheltuielile asociate cu încasarea datoriilor datorate, în special taxele de colectare sau orice alte cheltuieli necesare pentru urmărirea penală adecvată. Partenerul are drept de compensare numai dacă cererile reconvenționale au fost declarate valabile din punct de vedere legal sau au fost recunoscute de BG. Partenerul nu are dreptul de a reține plăți.</p><p> </p><p><strong>9. Rezerva dreptului asupra proprietăţii </strong>Până la achitarea integrală, marfa livrată de Firmă rămâne proprietatea BG. Prin transmiterea comenzii către BG, Partenerul renunţă la dreptul de proprietate faţă de propriul său client. BG își rezervă dreptul de a face cunoscută cesiunea debitorilor terți în orice moment. Partenerul este obligat să înregistreze cesiunea de creanțe în evidențele lor contabile și să o noteze pe facturile clienților. Acordul Partenerului cu privire la acest drept va fi stabilit prin fiecare comandă plasată la BG. Din acel moment, orice plată de stingere a datoriilor de către clientul Partenerului poate fi efectuată numai către BG. În cazul sechestrării mărfurilor aflate sub rezerva dreptului de proprietate de către creditorii Partenerului, acesta trebuie să avertizeze BG imediat în legătură cu acest lucru şi să achite toate costurile către BG pentru eliberarea acestor mărfuri de la terţe părţi. În cazul deschiderii procedurii de insolvenţă pentru patrimoniul Partenerului sau în cazul întârzierii plăţii cu mai mult de 30 de zile de la scadenţă BG are dreptul să ridice marfa aflată sub rezerva sa de proprietate şi care se găseşte la Partener şi să o valorifice aplicând prevederile privind restituirea mărfii. Dacă BG ia înapoi marfa livrată în baza rezervei dreptului de proprietate, Partenerul răspunde pentru orice reducere de profit ce rezultă din revânzarea acestor mărfuri şi, de asemenea, trebuie să suporte costurile de asigurare si transport.</p><p> </p><p><strong>10. Garanţia:</strong> BG garantează că bunurile furnizate vor avea proprietățile conform normei tehnice aplicabile. La acceptarea bunurilor, Partenerul sau persoana încredințată de acesta va număra și verifica bunurile din punct de vedere cantitativ și calitativ. În urma acestor verificări produsele neconforme nu se montează, iar Firma trebuie înştiinţată în scris despre acest lucru în termen de trei zile. Pentru îndepărtarea defectelor prin lege a produselor livrate BG se poate ocupa de remedierea lor în cadrul termenului adecvat, adică să repare produsele sau să le înlocuiască. Pentru această situaţie, pretenţiile ulterioare, în special cele referitoare la anularea sau la diminuarea preţului, sunt excluse. Garanţia se anulează odată cu prelucrarea sau modificarea de către Partener sau de persoane terţe a produselor livrate. Toate pretenţiile de garanţie se anulează fără excepţie la 6 luni după livrare. În continuare, acestea se anulează, dacă nu sunt respectate regulile şi instrucţiunile general valabile în construcţii, fişele tehnice şi indicaţiile tehnice pentru montaj, manevrare şi utilizare sau dacă Partenerul sau persoane terţe au efectuat un montaj greşit. BG trebuie să fie notificat cu privire la defectele ascunse în termen de o săptămână de la observarea lor. Partenerul este singurul responsabil pentru furnizarea dovezilor că reclamația este justificată, în special pentru defectul în sine, pentru momentul în care defectul a fost constatat și pentru transmiterea în timp util a sesizării defectelor. În afara domeniului de aplicare al Legii privind răspunderea pentru produse, partenerul poate solicita daune de la BG numai pentru acte de neglijență intenționată. Orice răspundere pentru daune indirecte și pentru costurile de montare și demontare va fi exclusă. Răspunderea BG pentru neglijență minoră, compensarea daunelor indirecte și a pierderilor financiare, economiile nerealizate, pierderea dobânzii și daunele rezultate din pretențiile terților împotriva partenerului vor fi excluse în întregime. Totuși, limitările de răspundere de mai sus nu se aplică în caz de vătămare corporală sau a sănătății sau pierderea vieții partenerului, dacă acest lucru este atribuit lui BG.</p><p> </p><p><strong>11. Politica de Confidențialitate:</strong> BG prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și Legea privind protecția datelor (DPA). În acest context, Partenerul confirmă că va respecta reglementările privind protecția datelor, că a primit politica de confidențialitate a BG care conține informații în conformitate cu art. 13 din GDPR, că va dezvălui numai către BG datele cu caracter personal prelucrate în mod legitim și că va respecta obligațiile de informare în temeiul art. 14 din GDPR care rezultă din acest acord atât pentru sine, cât și pentru BG.</p><p> </p><p><strong>12. Locul de executare, jurisdicția și legea aplicabilă:</strong> Locul de executare al contractului este sediul BG. Orice dispută în temeiul prezentului articol va fi soluționată în fața instanței de jurisdicție generală competentă pentru sediul BG, cu excepția cazului în care Partenerul este un consumator, așa cum este definit de Legea privind protecția consumatorilor. Relația contractuală va fi guvernată exclusiv de legile române. Prevederile Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică.</p><p> </p><p><strong>13.Invaliditate parţială</strong> Dacă prevederi individuale din aceste condiţii de livrare şi comercializare se dovedesc a fi invalide total sau parţial, restul condiţiilor rămân valabile. Dispoziția în cauză trebuie redusă pentru a-și păstra valabilitatea. Dacă unele paragrafe sau părţi din acestea sunt invalide, acestea trebuie interpretate astfel încât scopul propus între părţi să fie îndeplinit.</p>