BG-AQUA

Spracovanie vody

V našom sortimente sa nachádzajú aj zariadenia na spracovanie a čistenie vody:
<ul><li>Odlučovače ropnych látok /ORL/</li><li>Lapače tukov</li><li>Vodomerné šachty</li><li>Retenčné a akumulačné nádrže</li><li>Prečerpávacie stanice</li></ul>
Retenčné nádrže
<p>Retenčné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže s odtokom a využívajú sa na zadržanie dažďovej vody buď s možnosťou ďalšieho využitia, ako je polievanie, prípadne využitie vody na technické účely, alebo bez využitia vody s možnosťou regulovaného odtoku.</p>
Lapače tukov
<p><i>Používa sa na zachytenie a odlúčenie tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu obsiahnutých v odpadovej vode predtým, než je odvedená do kanalizácie alebo do ČOV.</i></p>
Odlučovače ropnych látok /ORL/
<p>Odlučovač ropných látok je zariadenie, ktoré je vyrobené zo železobetónu triedy C35/45 XF4 s trojvrstvovým ochranným polyuretánovým náterom, ktorý zabezpečuje dokonalú a bezproblémovú údržbu zariadenia, zvyšuje odolnosť betónu voči ropným látkam a zabezpečuje nulovú nasiakavosť betónu.</p>
Prečerpávacie stanice
<p>Sú určené pre čerpanie odpadových, dažďových vôd a všade tam, kde nie je možný gravitačný odtok. Prečerpávacie stanice je možné vybaviť technológiou podľa požiadavky zákazníka. Do prečerpávacej stanice môže byť osadená pracovná plošina, zábradlie, česlicový kôš a rôzne iné doplnky.</p>
Akumulačné nádrže
<p>Akumulačné nádrže sú zakryté podzemné vodotesné nádrže bez odtoku na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, zvyčajne vyprázdňované fekálnym vozidlom. Nádrže s odtokom sa využívajú na uskladnenie dažďovej vody s možnosťou ďalšieho využitia, ako je polievanie, prípadne využitie vody na technické účely.</p>
Vodomerné a armatúrne šachty
<p>Železobetónová nádrž sa využíva ako šachta, do ktorej je možné zabudovať rôzne technologické vystrojenia, ako sú ventily, meradlá na prietok vody, AT stanice a podobne. Šachta môže byť doplnená vstupným rebríkom alebo poplastovanými stúpadlami podľa požiadavky odberateľa.</p>