Vyhlásenie o ochrane údajov

<p><br></p><p>Je pre nás obzvlášť dôležité chrániť vaše údaje, a preto pri spracúvaní vašich osobných údajov (napr. kmeňových údajov) dodržiavame príslušné nariadenia o ochrane údajov, najmä GDPR a vnútroštátny zákon o ochrane údajov.<br><br>Nižšie nájdete ďalšie informácie o spracúvaní údajov, ktoré vykonávame:</p>

1. Zodpovedná osoba

<p><strong>BG-Graspointner s.r.o.</strong><br><strong>Kuchyňa 586</strong><br><strong>90052 Kuchyňa</strong><br><strong>+421 34 797 9622</strong><br><strong>odbyt@bg-graspointner.com</strong><br> </p>
<p>Keďže nie sme zo zákona povinní tak urobiť, nevymenovali sme zodpovednú osobu/nemenovali orgán na ochranu údajov. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na vyššie uvedenú (e-mailovú) adresu.<br>Zodpovedná osoba je členom skupiny spoločností v zmysle čl. 4 Z 19 DSGVO. Údaje uvedené nižšie budú odovzdané iným členom skupiny spoločností iba tam, kde je to výslovne uvedené. Odôvodnenie je náš oprávnený záujem o prenos údajov na interné administratívne účely (čl. 6 ods. 1 písm spojenie s odôvodnením 48 GDPR).</p>

2. Práva dotknutej osoby/právo na námietku a zrušenie/právo na odvolanie.

<p><strong>2.1. </strong>V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte voči nám nasledujúce práva:</p><p> </p><ul><li><strong>Právo na informácie (čl. 15 GDPR)</strong></li><li><strong>právo na opravu (čl. 16 GDPR) alebo vymazanie (čl. 17 GDPR)</strong></li><li><strong>obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR)</strong></li><li><strong>Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR)</strong></li><li><strong>Právo namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR)</strong><br><br></li></ul><p><strong>Právo namietať:</strong> Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na <strong>rovnováhe záujmov</strong> (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR: oprávnené záujmy) <strong>máte právo</strong>, kedykoľvek vzniesť, <strong>námietku proti spracovaniu</strong> z dôvodov, <strong>ktoré vyplývajú</strong> z vašej konkrétnej situácie. Pri uplatňovaní svojho práva na námietku vás žiadame, aby ste nám vysvetlili dôvody, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako sme to urobili. Situáciu preskúmame a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie údajov, alebo vám ukážeme naše presvedčivé oprávnené dôvody a pokračujeme v spracúvaní údajov. V spracovaní údajov pokračujeme aj vtedy, ak slúži na uplatnenie, výkonu alebo obranu právnych nárokov.<br><br>Spracovanie údajov na účely <strong>„priamej reklamy a analýzy údajov“ </strong> môžete kedykoľvek namietať. V takom prípade prestaneme spracovávať údaje.<br><br><strong>Právo na odstúpenie od zmluvy:</strong> Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, <strong>môžete tento súhlas</strong> tiež <strong>kedykoľvek odvolať.</strong> Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré prebehlo do odvolania.<br><br>Pre uplatnenie uvedených práv nás musíte osobne, telefonicky alebo písomne ​​informovať.</p>
<p><strong>BG-Graspointner s.r.o.</strong><br><strong>Kuchyňa 586</strong><br><strong>90052 Kuchyňa</strong><br><strong>+421 34 797 9622</strong><br><strong>odbyt@bg-graspointner.com</strong></p>
<p>Upozorňujeme, že informácie vám môžeme poskytnúť len vtedy, ak sa dokážete identifikovať. Ide predovšetkým o vašu ochranu, aby vaše údaje neboli poskytnuté neoprávneným tretím stranám.</p><p> </p><p><strong>2.2.</strong> Ak sa domnievate, že spracúvanie údajov porušuje platné zákony o ochrane údajov alebo ak máme vaše nároky na ochranu údajovporušovať, máte tiež právo <strong>podať sťažnosť</strong> dozornému orgánu v členskom štáte, v ktorom bývate, pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu.<br>Ak chcete podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu, adresujte ju na:</p>
<p><strong>Hraničná 12</strong></p><p><strong>820 07, Bratislava 27</strong></p><p><strong>Slovak Republic</strong></p><p>Telefon: +421 2 323 132 14</p><p>E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk</p>

3. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

<p><strong>3.1. Stačí navštíviť webovú stránku.</strong></p><ul><li>Účel: Ak sa naša webová stránka používa iba na informačné účely (žiadna registrácia a žiadny prenos iných informácií), zhromažďujú sa len osobné údaje, ktoré sa prenášajú z vášho prehliadača na náš server. Je to technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli ukázať našu webovú stránku a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť na zabezpečenie webovej stránky.</li><li>Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR)</li><li>Spracúvajú sa nasledujúce údaje: IP adresa, dátum a čas požiadavky, rozdiel časového pásma voči GMT, obsahpožiadavka (konkrétna stránka), stav prístupu/stavový kód HTTP, prenášaný v každom prípade</li><li>Množstvo údajov, žiadajúca webová stránka, prehliadač, operačný systém apovrch , jazyk a verziu softvéru prehliadača.</li><li>Trvanie uloženia: Tak dlho ako používate našu webovú stránku.</li><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: žiadne<br><br> </li></ul><p><strong>3.2. Žiadosti o elektronický kontakt prostredníctvom webovej stránky</strong></p><ul><li>Účel: Spracovanie žiadostí o kontakt prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára webovej stránky.</li><li>Právny základ: Plnenie zmluvy potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), oprávnený záujem (čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR)</li><li>Spracúvajú sa nasledujúce údaje: Hlavné údaje, údaje o obsahu požiadavky</li><li>Trvanie uloženia: Až do zodpovedania žiadosti. Ak existujú zákonné požiadavky na uchovávanie, spracovanie bude obmedzené od zodpovedania žiadosti do konca doby uchovávania.</li><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: <a href="/sk-sk/spolocnost" target="_blank">Členovia našej podnikovej skupiny</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.3. Súbory cookie / služba webovej analýzy</strong></p><ul><li>Účel: Zlepšenie ponuky služieb, webovej stránky a priamej reklamy</li><li>Právny základ: Oprávnený záujem, najmä funkčnosť webovej stránky a zlepšovanie vlastných služieb v prospech používateľov (čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR)</li><li>Spracúvajú sa nasledujúce údaje: IP-adresa</li><li>Trvanie uloženia: 14 mesiacov</li><li><a href="/sk-sk/spolocnost">C</a><a href="/sk-sk/cookie-smernica">ookie-pravidlá pozrieť</a></li><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: <a href="/sk-sk/spolocnost" target="_blank">Členovia našej podnikovej skupiny</a></li></ul>
<ul><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: <a href="https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/" target="_blank">Google Analytics</a></li></ul>
<p><strong>3.4. Vedenie zákazníkov, účtovníctvo, logistika a vedenie účtovníctva</strong></p><ul><li>Účel: Spracúvanie osobných údajov v rámci akéhokoľvek obchodného vzťahu so zákazníkmi a dodávateľmi v súvislosti s výrobou produktov vyrábaných našou spoločnosťou a poskytovaním služieb, vrátane systematického zaznamenávania všetkých transakcií súvisiacich s príjmami a výdavkami.</li><li>Právny základ: Plnenie zmluvy potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), na spracúvanie (najmä uchovávanie) po splnení zmluvných povinností: oprávnený záujem, najmä obhajoba, uplatňovanie a uplatňovanie právnych nárokov ( čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), výslovný súhlas ( čl. 9 ods. 2 písm. GDPR).</li><li>Trvanie uloženia: Do skončenia obchodného vzťahu alebo do ukončenia záručnej doby, premlčacej doby a zákonnej doby uchovávania (najmä BAO) vzťahujúce sa na zákazníka; okrem toho až do skončenia akýchkoľvek právnych sporov, v ktorých sa údaje vyžadujú ako dôkaz.</li><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: Daňový úrad, súdy a úrady, dodávatelia, inkasné spoločnosti na vymáhanie pohľadávok, banky zaoberajúce sa platbou dotknutej osobe alebo tretím osobám, zákonní zástupcovia, účtovníci, mzdárky, <a href="/sk-sk/spolocnost" target="_blank">členovia našej podnikovej skupiny</a></li></ul><p>Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení. Bez týchto údajov s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.</p><p> </p><p><strong>3.5. Starostlivosť o zákazníkov a marketing pre vlastné účely</strong></p><ul><li>Účel: Spracovanie vlastných alebo zakúpených údajov o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch na začatie podnikania týkajúce sa vlastnej ponuky dodávok alebo služieb, ako aj na realizáciu reklamných opatrení a zasielanie newsletterov; Riadenie vzťahov so zákazníkmi, najmä informovanie zákazníkov/potenciálnych zákazníkov o požadovaných a súvisiacich produktoch a službách.</li><li>Právny základ: pre Newsletter: Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. GDPR), pre existujúcich zákazníkov a v štádiu začatia konania: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), najmä direct mail (odôvodnenie 47 GDPR)</li><li>Na zasielanie newsletteru prostredníctvom našej webovej stránky sa spracúvajú nasledujúce údaje: Kneňové údaje</li><li>Trvanie uloženia: Dáta budú uchovávané počas troch rokov od posledného kontaktu s klientom, ak neexistujú dlhšie zmluvné alebo zákonné obdobia uchovávania.</li><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: CleverReach GmbH & Co. KG (spracovateľ dát), <a href="/sk-sk/spolocnost" target="_blank">našej podnikovej skupiny</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.6. Manažment žiadateľov</strong></p><ul><li>Účel: Používanie a uchovávanie osobných údajov poskytnutých žiadateľmi, ak tieto údaje poskytla dotknutá osoba.</li><li>Právny základ: v prípade vedenia evidencie: Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. GDPR), v prípade prenosu citlivých údajov v zmysle článku 9 GDPR nám (napr. náboženské presvedčenie, číslo SV): výslovný súhlas (článok 9 ods. 2 písm. GDPR), po prijatí údajov o žiadateľovi (iniciačná fáza): potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR)</li><li>Trvanie uloženia: Údaje o uchádzačovi budú prenesené ihneď po obsadení inzerovanej pozície alebo po nejproces reklamačná lehota podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní, ak neexistuje súhlas na vedenie evidencie. Nevyžiadané žiadosti sa primerane evidujú, kým ich dotknutá osoba nezruší.</li><li>Príjemcovia/kategórie príjemcov: Údaje žiadateľa nebudú poskytnuté ďalej.</li></ul>

4. Informácie o prenosoch údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

<p>Údaje, ktoré spracovávame, budú odoslané iba nasledujúcim členom našej skupiny spoločností (čl. 4 Z 19 GDPR) do tretích krajín.</p><ul><li>BG-Graspointner AG, Industriering 17, 3250 Lyss, Switzerland</li><li>BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Canada</li><li>BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA</li><li>BG-Graspointner UK Ltd, Magenta Building, 2 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3ED, United Kingdom</li></ul><p>V prípade Kanady sa tento prenos uskutočňuje na základe rozhodnutia o primeranosti (článok 45 ods. 3 GDPR) a v ostatných prípadoch na základe štandardných ustanovení o ochrane údajov (bol uzákonený článok 46 ods.</p>